Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vedtægter

Vedtægter for Nygårds sogns Menighedspleje

§1.

Navn og hjemsted.

Nygård sogns Menighedspleje er en selvstændig institution indenfor det folkekirkelige menighedspleje, som udføres af Nygårdskirken.

Menighedsplejens hjemsted er Nygårdskirken, Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby.

Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

 

§2.

Formål og Ledelse.

Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Menighedsplejens bestyrelse jfr. § 4 har som opgave at tilvejebringe det økonomiske grundlag for det diakonale arbejde og kan påtage sig og inspirere menigheden til sådanne opgaver efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjæIp og støtte under hensyn til samfundets aktuelle sociale og sundhedsmæssige ydelser.

Har menighedsrådet ansat en sognemedhjæIper, ledes det diakonale arbejde i Nygård sogn af denne i henhold til det forstillede udfærdige regulativ.

 

§3.

Årsmøde.

Til menighedsplejens årsmøde, som afholdes en gang årtigt senest den 30. april Indbydes menigheden i Nygårds Sogn. Indkaldelsen foretages ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel. De på årsmødet fremmødte, der har valgret til menighedsrådet i Nygård Sogn, er stemmeberettigede. Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, Næstformand og Sekretær. Sekretæren kan dog hentes udenfor bestyrelsen. Hverken formand eller næstformand kan bestride hvervet som kasserer. Der indkaldes til bestyrelsesmøde mindst to gange om året, samt når formanden
eller 2 bestyrelsesmedlemmer begærer bestyrelsesmøde afholdt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Der træffes afgørelse om alle forhold ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed vil ethvert forslag være at betragte som bortfaldet. Valgbare til bestyrelsen, jfr. § 4 er personer, der har valgret til menighedsrådet i Nygård Sogn, og som enten er fremmødt på årsmøde eller ved lovligt forfald skriftligt til formanden har erklæret sig villig til at modtage valg.

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 20 medlemmer af menigheden eller 4 bestyrelsesmedlemmer med skriftligt formuleret dagsordens forslag begærer det. Indkaldelsesmåde og varsel er som for ordinært årsmøde.

Dagsorden for ordinært årsmøde.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.

4. Budgetforslag for det kommende regnskabsår samt evt. ændringsforslag til

budget for indeværende regnskabsår.

5. valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år og I i lige år.)

6. VaIg af revisor (I ulige år)

7. Valg af bestyrelsessuppleanter (i lige år)

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrersen, revisorer og suppleanter samt andre forslag, som ønskes behandlet på årsmødet skal skriftligt være afgivet til formanden senest 14 dage før årsmødet.


Årsmøder træffer samtlige beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis blot en af de fremmødte ønsker det.

 

§4

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af de på årsmødet valgte 3 bestyrelsesmedlemmer samt et af menighedsrådet for dets valgt menighedsrådsmedlem.
Alle årsmødevalg gæIder før 2 år. Genvalg kan finde sted. Endvidere har sognets præst sæde i bestyrelsen, dersom vedkommende er villig til at indtræde i denne.
En af menighedsrådet ansat sognemedhjælper deltager med taleret, men uden stemmeret i bestyrelsens møder.

 

§5

Regnskabsåret

Menighedsplejens regnskabsår føIger kalenderåret.

 

§6

Vedtægtsændringer.

Forslag til ændring af disse vedtægter skal forelægges Samvirkende Menighedsplejer til udtagelse og derefter forelægges på et (evt. ekstraordinært) årsmøde. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer, jfr. § 3 stk. 3 om stemmeberettigede.

 

§7

Ophør.

Opløsning af Nygård sogns menighedspleje eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, når beslutningen herom er vedtaget af den samlede bestyrelse, er tiltrådt af menighedsrådet og endelig er vedtaget af de på et ordinært årsmøde fremmødte stemmeberettigede jfr. § 3 stk-3

I Tilfælde af ophør af menighedsprejen træffer menighedsrådet efter samråd med samvirkende Menighedsplejer bestemmelse om anvendelse af menighedsplejens formue og ejendele til diakonalt arbejde indenfor Folkekirken i overensstemmelse med formålsbestemmelser.

Brøndby, den 06. Oktober 2010.